Loading...

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej biletów obowiązujący w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży internetowej oraz zwrotu takich biletów na wydarzenia organizowane przez Muzeum Techniki
  i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (zwane dalej w Regulaminie „Muzeum”), mieszczącego się w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej 18a. Nip: 8512950306, REGON: 320140615
 2. Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie „wydarzenie” rozumie się wszystkie formy działalności organizowane przez Muzeum, w których uczestniczą zwiedzający.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Muzeum, oznacza to stronę internetową, dostępną pod adresem: www.muzeumtechniki.eu

§ 2
Sprzedaż biletów

 1. Muzeum oferuje sprzedaż biletów online na wskazane wydarzenia (zwanych dalej
  w Regulaminie „biletami”) pod adresem: https://bilety.muzeumtechniki.eu, bądź za pośrednictwem strony internetowej Muzeum.
 2. Przy zakupie biletów istnieje obowiązek dokonania płatności w formie szybkiego przelewu online.
 3. Płatności za bilety obsługuje Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (Tpay) - adres siedziby i głównego miejsca wykonywania działalności: Plac Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań.
 4. W celu skutecznego zakończenia zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej, należy w ciągu 30 minut od chwili wybrania biletów dokonać płatności w ramach jednej sesji internetowej.
 5. W przypadku wystąpienia błędów systemu, po upływie czasu przeznaczonego na zakup biletów, anulowania lub odrzucenia płatności, jak również jej potwierdzenia należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w serwisie zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej lub w wygenerowanych automatycznie mailach.
 6. W ciągu 24 godzin od chwili zakończenia zakupu zgodnie z ustępem 5, system wyśle - na podany przez Kupującego adres skrzynki pocztowej - wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu i zakupione bilety w formacie pdf.
 7. Bilety zakupione w systemie sprzedaży internetowej należy okazać lub zeskanować na bramkach kontrolnych przy wejściu na wydarzenie. Bilet należy również zachować do wyjścia.
 8. Jeden bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na określone wydarzenie. Kod na nim zawarty ważny jest tylko podczas pierwszego skanowania. Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy wstępu osobom posiadającym bilet już zeskanowany (nieważny).
 9. Istnieje możliwość wystawienia faktury w momencie zakupu biletów.

§ 3
Rodzaje biletów

 1. Muzeum przez Internet prowadzi sprzedaż następujących rodzajów biletów: bilet normalny, bilet ulgowy, bilet grupowy.
 2. Przy zakupie biletów należy dokonać wyboru wydarzenia, dnia, godziny wejścia oraz rodzaju biletu na wydarzenia.
 3. Przy zakupie biletów ulgowych, posiadacz takiego biletu jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi i okazania go przed wejściem na wydarzenie. Warunki nabycia biletu ulgowego określa Regulamin zwiedzania obowiązujący w Muzeum dostępny na stronie internetowej.
 4. W przypadku dokonania zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej niezgodnie z wymogami stawianymi w Regulaminie zwiedzania, nie przysługuje zwrot pieniędzy za dokonany zakup.
 5. W sprzedaży grupowych biletów na każde 10 osób przypada jeden bilet bezpłatny dla opiekuna, który generowany jest automatycznie po opłaceniu 10 biletów.
 6. Dokonując zakupu poprzez sklep internetowy dla grupy większej niż 10 osób należy dokonać transakcji będących wielokrotnością liczby 10, aby uzyskać odpowiednią liczbę darmowych biletów.
 7. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony zostanie uznany za nieważny.

§ 4
Zwroty

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez Kupującego błędnego wyboru wydarzenia, rodzaju biletu, czy błędne uzupełnienie formularza danych i wynikające z tego faktu ujemne konsekwencje dla Kupującego.
 2. Bilet zakupiony online nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania wydarzenia. Niewykorzystany bilet traci ważność.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia Muzeum dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonana była płatność.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia informacje na temat dokonywania zwrotu biletów będą udzielane pod nr tel. 91 45 99 200 lub mailowo pod adresem: kasa@muzeumtechniki.eu.
 5. W przypadku gdy nabycie biletu zostanie potwierdzone fakturą VAT, podstawą do zwrotu biletu jest akceptacja nabywcy do otrzymania korekty faktury VAT. Muzeum może wstrzymać się ze zwrotem ceny biletu do momentu otrzymania podpisanej korekty faktury VAT.
 6. W przypadku reklamacji należy się skontaktować pod nr tel. 91 45 99 200 lub mailowo pod adresem: kasa@muzeumtechniki.eu.
 7. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 5 
Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwane dalej w Regulaminie „RODO”):

 1. administratorem danych osobowych jest Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie z siedzibą przy ul. Niemierzyńskiej 18a (71-441 Szczecin),
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@muzeumtechniki.eu,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa,
 6. użytkownicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.13 RODO,
 7. użytkownicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.


§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Zakup biletów w sprzedaży internetowej stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum, w kasie i punkcie informacyjnym Muzeum.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 4. Uwagi, skargi i wnioski można zgłaszać w kasie Muzeum lub wysyłając wiadomość na adres mailowy: kasa@muzeumtechniki.eu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Muzeum a Kupującymi, będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Muzeum.